کاربرد های ضمیر It

نکات گرامری

کاربرد های ضمیر it
هر گاه فاعل جمله به هر دلیلی مشخص نباشد از ضمیر it به عنوان نائب فاعل استفاده می شود. It ضمیر خنثی برای سوم شخص مفرد است و زمانی فاعل جمله اشیاء یا حیوان باشد به جای آن استفاده می شود. اما It در موارد دیگری نیز استفاده می شود که فقط برای پر کردن جای فاعل می آید و معنی خاصی ندارد. و موارد کاربرد آن عبارتند از :

۱- آب و هوا :

مثال:

It is very hot today.

It is cold today.

It was raining.

It is sunny.

۲- قید زمان :

مثال:

عجله کن داره دیر میشه. Hurry up! It is getting late.

ساعت چند است؟ساعت ۵ دقیقه مانده به ۲٫ What time is it? It is five to two.

What time is it? It is 10 o’clock.

It is Monday.

۳- مسافت :

مثال:

دور است. It is far.

تا نیویورک چقدر فاصله است؟ How far is it to New York?

در حدود ۶۰ مایل فاصله است. It is about sixty miles.

۴- شناسائی و تشخیص هویت :

به جای فردی که دیده نمیشود. ( پشت تلفن – پشت در- داخل ماشین)

مثال:

کی ‌پشت در است؟ باید علی باشد. Who is it at the door? It must be Ali.

Who is it on the phone?

۵- اشاره به شی ء مفرد :

مثال:

There is a car in the street. It is blue.

۶- همراه با صفات :
بقیه جمله مصدر با to (مفعول for) صفت is /was /will be It
It is easy.

It is easy to speak English.

It is easy for you to speak English.

۷- در اصطلاحات مختلف به کار می رود: مانند:

بی فایده است، فایده ندارد. فعلIt makes no use/good ing

خودشه That is it.

افسوس، حیف شد. It is a pity.

آمین، اینطوربشه. Be it so.

بی خیال، سخت نگیر. Take it easy.

وقتشه. It is time.

به شما مربوط نیست. It is none of your business. فرق نمی کند. It makes no difference.

۸-It به جای ایام هفته What day is it today? It is Monday.

۹-It به جای ماه های سال What month is this? It is March.

۱۰-It به جای فعل To drive a big car is difficult. It is difficult to drive a big car.

یک دیدگاه در “کاربرد های ضمیر It

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.