چند عبارت و اصطلاح کاربردی

چند عبارت و اصطلاح کاربردی

چند عبارت و اصطلاح کاربردی

Dream on به همین خیال باش

You are dreaming دلت خوشه ها

I will receive your benediction دعای خیر

Go and fly a kite برو بابا

Don’t be funny مزه نریز

They cannot handle it ظرفیتشو ندارن

Help yourself بفرمایید (وقتی چیزی تعارف میکنیم)

Hey disloyal….don’t you love me anymore آهای بی وفا دیگه دوستم نداری؟

Are you out of mind? مگر عقلت را از دست دادی؟

That’s no excuse این که دلیل نمی شود

That was the fate قسمت همین بود

Alas for you وای به حالت!

Give it to him حالش رو بگیر

 

 

چند عبارت و اصطلاح کاربردی

Dream on به همین خیال باش

You are dreaming دلت خوشه ها

I will receive your benediction دعای خیر

Go and fly a kite برو بابا

Don’t be funny مزه نریز

They cannot handle it ظرفیتشو ندارن

Help yourself بفرمایید (وقتی چیزی تعارف میکنیم)

Hey disloyal….don’t you love me anymore آهای بی وفا دیگه دوستم نداری؟

Are you out of mind? مگر عقلت را از دست دادی؟

That’s no excuse این که دلیل نمی شود

That was the fate قسمت همین بود

Alas for you وای به حالت!

Give it to him حالش رو بگیر

چند عبارت و اصطلاح کاربردی

Dream on به همین خیال باش

You are dreaming دلت خوشه ها

I will receive your benediction دعای خیر

Go and fly a kite برو بابا

Don’t be funny مزه نریز

They cannot handle it ظرفیتشو ندارن

Help yourself بفرمایید (وقتی چیزی تعارف میکنیم)

Hey disloyal….don’t you love me anymore آهای بی وفا دیگه دوستم نداری؟

Are you out of mind? مگر عقلت را از دست دادی؟

That’s no excuse این که دلیل نمی شود

That was the fate قسمت همین بود

Alas for you وای به حالت!

Give it to him حالش رو بگیر

یک دیدگاه در “چند عبارت و اصطلاح کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.