همه زمان فعل های انگلیسی در یک نگاه

 
💠 همه زمان فعلهای انگلیسی در یک نگاه

 

▶️ Present simple حال ساده
◀️ شکل ساده فعل(مصدر بدونTo) + فاعل
🌹I go.
🌹من می‌روم.

 

▶️ Present continuous حال استمراری
◀️ شکل ing فعل اصلی+am/is/are + فاعل
🌻I am going.
🌻من دارم می‌روم.
🌻You are going.
🌻تو داری می‌روی.

 

▶️ Past simple گذشته ساده
◀️ شکل گذشته فعل + فاعل
🌹I went.
🌹من رفتم.
▶️ Past continuousگذشته استمراری
◀️ فعل با ing + was/were + فاعل
🌻I was going.
🌻من داشتم می‌رفتم.
🌻You were going.
🌻تو داشتی می‌رفتی.

 

▶️ Present Perfect حال کامل/ماضی نقلی
◀️ اسم مفعول(قسمت سوم فعل اصلی) + have/has + فاعل
🌹I have gone.
🌹من رفته ام.
🌹He has gone.
🌹او رفته است.

 

▶️ Present Perfect Continuous حال کامل استمراری: ماضی نقلی استمراری
◀️ فعل با ing ـ + have/has + been + فاعل
🌻I have been going.
🌻 من داشته(ام) می‌رفته ام.
🌻I have been living here since 1980.
🌻من از ۱۹۸۰ اینجا زندگی می‌کرده ام. (هنوز هم دارم زندگی می‌کنم)
✍ عملی که در گذشته ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.

 

▶️Past perfect simpleماضی بعید
◀️اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + had + فاعل
🌹I had gone.
🌹من رفته بودم.
🌹When I saw him I noticed that he had had a haircut.
🌹وقتی که من او را دیدم متوجه شدم که موهایش را کوتاه کرده بود(است).
✍ بیان کاری که در گذشته قبل از اتفاق گذشته دیگری انجام گرفته است.

 

▶️ Past perfect continuous گذشته کامل استمراری
◀️ فعل باingـ + been + ـhadـ + فاعل
🌻I had been going.
🌻من داشتم می‌رفته ام.
🌻He had been living in Tehran for 10 years before he died.
🌻او قبل از اینکه بمیرد، ده سال در تهران (داشته) زندگی می‌کرده است.

 

▶️Future simple آینده ساده
◀️ مصدر بدون toـ + will + فاعل
🌹I will go
🌹من خواهم رفت.
🌹I will be there tomorrow.
🌹من فردا آنجا خواهم بود.

 

▶️ Future continuous آینده استمراری
◀️ فعل با ingـ + ـbeـ + ـwillـ + فاعل
🌻I will be going there.
🌻من به آنجا خواهم رفت.
🌻I will be waiting there.
🌻من آنجا منتظر خواهم بود.
✍کاری که در زمان معینی در آینده در حال ادامه است

 

▶️Future perfect simple آینده کامل
◀️ اسم مفعول (حالت سوم) فعل + ـWill + have + فاعل
🌹When you return, I will have done my work.
🌹وقتی که تو خواهی برگشت من کارم را تمام کرده ام.
(وقتی تو برگردی من کارم تمام شده است.)
✍ کاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است.

 

▶️Future perfect continuous آینده کامل استمراری
◀️فعل باingـ + Will + have + been + فاعل
🌻Next year I will have been working in that company for 10 years.
🌻سال بعد من درآن شرکت به مدت ده سال کار خواهم کرد.
⭐️ معادل این زمان در زبان فارسی وجود ندارد، این زمان برای کاری است که تا زمان معینی در آینده انجام خواهد گرفت و کامل خواهد شد یا فعل بعد از زمانی در آینده تمام خواهد شد؛ و مدتی هم ادامه خواهد داشت.

 

2 دیدگاه در “همه زمان فعل های انگلیسی در یک نگاه

  1. عالی بود، لطفا توضیحی در خصوص آینده در گذشته که با would شکل میگیره بدهید ، ممنوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.