عبارات کاربردی در مکالمه روزمره انگلیسی

۱️⃣ وقتی مایل نیستید که گوینده حرفش راتکرار کند از عبارات زیر استفاده می کنید:

🔹So you said.
🔹I get the point.
🔹All right, already.
🔹I heard you, already.
🔹Stop harping on that subject.
🔹You are preaching to the choir.
🔹You sound like a broken record.

۲️⃣ وقتی میخواهید که گوینده صحبتش را تمام کند:

🔹Some things are better left unsaid.
🔹Don’t waste your breath.
🔹Keep it to yourself.
🔹Spare me the story.
🔹Save it!
🔹Shut up! (Impolite.)
🔹Zip up your mouth!
🔹Give it a rest!

۳️⃣ وقتی میخواهید به نکته ای که در مورد آن حرف میزدید برگردید:

🔹What was I saying?
🔹Where was I?
🔹What were we talking about?
🔹I’ve lost my train of thought for a moment.
🔹I’m a little absent-minded.

۴️⃣ وقتی که میخواهید گوینده ساده و قابل فهم صحبت کند:

🔹Give it to me in plain English.
🔹What does that mean in plain English?
🔹Stop circumventing the issue.
🔹Stop speaking in circles.
🔹Put your cards on the table.
🔹Don’t beat around the bush.

 

۵️⃣ وقتی میخواهید بگید که حرف گوینده را می فهمید:

🔹I understand.
🔹I see.
🔹I get it.
🔹I got it.

۶️⃣ وقتی میخواهید صحبت گوینده را قطع کنید و مطلبی را بگید:

🔹I’m sorry to interrupt, but you’re not exactly right.
🔹I beg your pardon, but I don’t think that’s entirely correct.
🔹May I interrupt for a minute?
🔹Can I say something?
🔹Can I add something here?
🔹Can I put in my two cents’ worth?
🔹If I may.

۷️⃣ وقتی میخواهید روی جدی بودن صحبتتون تاکید کنید:

🔹I’m dead serious.
🔹I’m not kidding.
🔹No kidding.
🔹No pun intended.
🔹Joking aside.
🔹What’s funny?

 

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

چند عبارات پرکاربرد در مکالمه انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.