انواع مزه ها در انگلیسی

جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد انواع مزه ها

۱- این غذا طعم خیلی خوبی ندارد.
This food doesn’t taste very nice.

۲- چه طعمی دارد؟
What does it taste like?

۳- مزه انبه می دهد.
It tastes of mangoes.

۴- چه طعمی دوست داری؟
What flavor do you like?

۵- نمی توانم این سوپ را بچشم. سرما خورده ام.
I can’t taste this soup. I have got a cold.

۶- ترش / تلخ / شیرین/ شور است.
It’s sour/ bitter/ sweet/ salty.

۷- ممکنه لطفاً این کیک میوه ای را بچشید؟
Would you please have a taste of the fruitcake?

۸- خوشمزه است، اما کمی شور است.
It’s tasty/delicious, but it’s a little salty.

۹- خوشمزه است.
It tastes good/ delicious.

۱۰- این کیک واقعاً خوشمزه است.
This cake is really yummy.

۱۱- بی مزه است.
It’s tasteless.

۱۲- واقعاً تنفر انگیز / افتضاح است.
It’s really disgusting/revolting/horrible/awful.

۱۳- کمی بیشتر چاشنی نیاز دارد.
It needs a little more seasoning.

۱۴- این غذا طعم خیلی خوبی ندارد.
This food doesn’t taste very nice.

۱۵- چه طعمی دارد؟
What does it taste like?

۱۶- مزه انبه می دهد.
It tastes of mangoes.

۱۷- چه طعمی دوست داری؟
What flavor do you like?

۱۸- نمی توانم این سوپ را بچشم. سرما خورده ام.
I can’t taste this soup. I have got a cold.

۱۹- ترش / تلخ / شیرین/ شور است.
It’s sour/ bitter/ sweet/ salty.

۲۰- ممکنه لطفاً این کیک میوه ای را بچشید؟
Would you please have a taste of the fruitcake?

۲۱- خوشمزه است، اما کمی شور است.
It’s tasty/delicious, but it’s a little salty.

۲۲- خوشمزه است.
It tastes good/ delicious.

۲۳- این کیک واقعاً خوشمزه است.
This cake is really yummy.

۲۴- بی مزه است.
It’s tasteless.

۲۵- واقعاً تنفر انگیز / افتضاح است.
It’s really disgusting/revolting/horrible/awful.

۲۶- کمی بیشتر چاشنی نیاز دارد.
It needs a little more seasoning.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.