کاربرد های ضمیر It

نکات گرامری کاربرد های ضمیر it هر گاه فاعل جمله به هر دلیلی مشخص نباشد از ضمیر it به عنوان نائب فاعل استفاده می شود. It ضمیر خنثی برای سوم شخص مفرد است و زمانی […]

حرف اضافه زمان در انگلیسی

🆘TIME EXPRESSIONS WITH ‘IN’ ▪️parts of the day: in the morning ▪️seasons: in the summer ▪️years : in 1996 🆘TIME EXPRESSIONS WITH ‘AT’ ▪️specific times: at one o’clock ▪️points of the day: at noon ▪️points […]

همه زمان فعل های انگلیسی در یک نگاه

  💠 همه زمان فعلهای انگلیسی در یک نگاه   ▶️ Present simple حال ساده ◀️ شکل ساده فعل(مصدر بدونTo) + فاعل 🌹I go. 🌹من می‌روم.   ▶️ Present continuous حال استمراری ◀️ شکل ing […]

کل گرامر انگلیسی در سه فایل

بسیاری از مشکلاتی که در مکالمه زبان آموزان وجود دارد، مربوط به مسائل گرامر و دستور زبان می شود. در این پست، سه فایل ارزشمند PDF را جهت دانلود آماده کرده ایم که به آموزش […]