عبارات کاربردی در مکالمه روزمره انگلیسی

۱️⃣ وقتی مایل نیستید که گوینده حرفش راتکرار کند از عبارات زیر استفاده می کنید: 🔹So you said. 🔹I get the point. 🔹All right, already. 🔹I heard you, already. 🔹Stop harping on that subject. 🔹You […]

حرف اضافه زمان در انگلیسی

🆘TIME EXPRESSIONS WITH ‘IN’ ▪️parts of the day: in the morning ▪️seasons: in the summer ▪️years : in 1996 🆘TIME EXPRESSIONS WITH ‘AT’ ▪️specific times: at one o’clock ▪️points of the day: at noon ▪️points […]

لغات کاربردی در ریاضی

لغات کاربردی در ریاضی   Circle دایره Sphere کره Cube مکعب Triangle مثلث Square مربع Rectangle مستطیل Rational گونیا Function تابع Integer صحیح Equivalent هم ارزی Bound کران Subset زیرمجموعه Irrational اصم Real number عدد […]

عبارات کاربردی در مورد غذاها

🍔🍕چند جمله کاربردی در مورد غذا ها و روشهای پختن و سرخ کردن 🍔🍕Cooking & Frying     🍔 I have the recipe for this dish. دستور طبخ این غذا را دارم.   🍕Iranians eat […]