عبارات کاربردی در مکالمه روزمره انگلیسی

۱️⃣ وقتی مایل نیستید که گوینده حرفش راتکرار کند از عبارات زیر استفاده می کنید: 🔹So you said. 🔹I get the point. 🔹All right, already. 🔹I heard you, already. 🔹Stop harping on that subject. 🔹You […]

افعال غلط انداز do و make

آموزش رایگان انگلیسی افعال غلط انداز do و make #گرامر #مکالمه #اصطلاحات   این دو فعل معنای نزدیک بهم ندارند، do به معنای” انجام دادن” و make به معنای ” ساختن” است. کاربرد این دو […]

تکرار در زبان انگلیسی

آموزش رایگان انگلیسی #مکالمه #واژگان #لغات   🌵A few times 🌵چند بار ☀️All day ☀️ تمام روز 🌹Almost always 🌹 تقریبا همیشه ☀️Almost never ☀️تقریبا هرگز 🌵Always 🌵همیشه 🌹At times 🌹گاهی اوقات ☀️Constantly ☀️ بطورمداوم […]