چند عبارت و اصطلاح کاربردی

چند عبارت و اصطلاح کاربردی

چند عبارت و اصطلاح کاربردی Dream on به همین خیال باش You are dreaming دلت خوشه ها I will receive your benediction دعای خیر Go and fly a kite برو بابا Don’t be funny مزه […]