شروع روند آموزش

پس از ثبت نام قطعی، روند آموزش آغاز می شود. در طول دوره، با توجه به صلاحدید کارشناسان آموزش، ارزیابی های میان ترم و پایان ترم انجام می گیرد و زبان آموز به سطح بعدی راهنمایی می شود.