ثبت نام در سطح مشخص شده

پس از مشخص شدن سطح زبان شما، ثبت نام قطعی شما صورت می پذیرد. در این مرحله، روز و ساعت کلاس شما مشخص شده و راهنمایی های لازم به شما ارائه می شود.